Regulamin

 §1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulamin”) określa warunki korzystania z serwisu internetowego www.pati.pl („Serwis”).
2.Administrator Serwisu świadczy na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego, usługi udostępniania zasobów systemu informatycznego - dostarczania treści cyfrowych, w tym strony internetowej www.pati.pl, w celu przechowywania danych w postaci ogłoszeń towarzyskich („Ogłoszenia”), komentarzy do Ogłoszeń („Komentarze”), które są udostępniane na stronie internetowej www.pati.pl.
3.Kontakt z Administratorem Serwisu jest możliwy pod następującym adresem e-mail: info@pati.pl, który stanowi również adres składania ewentualnych reklamacji.
§2. PODSTAWOWE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU
1.Serwis jest przeznaczony wyłącznie dla osób pełnoletnich. Dotyczy to zarówno osób wyłącznie przeglądających zawartość Serwisu („Odwiedzający”), jak i osób korzystających z Usług Serwisu („Użytkownicy Serwisu”).
2.Warunkiem świadczenia Usług przez Administratora Serwisu na rzecz Użytkownika Serwisu jest uprzednie zawarcie pomiędzy Użytkownikiem Serwisu a Administratorem Serwisu stosownej umowy o świadczenie Usług, co następuje przy wykorzystaniu właściwych formularzy interaktywnych dostępnych za pośrednictwem Serwisu.
3.Zakazane jest wykorzystywanie Serwisu w sposób niezgodny z jego celem.
4.Zakazane jest wykorzystywanie Serwisu dla celów sprzecznych z prawem polskim lub międzynarodowym, w tym w szczególności dostarczanie treści o charakterze bezprawnym w Ogłoszeniach, Komentarzach lub w innej formie (co obejmuje w szczególności także nazwę, login Użytkownika Serwisu), z uwzględnieniem treści które mogą zostać uznane za obraźliwe, naruszające prawa osób trzecich, dobra osobiste osób trzecich, obrazujące lub propagujące przemoc, nienawiść itp.
5.Zakazane jest umieszczanie w treści Ogłoszeń, Komentarzy lub w innej formie jakichkolwiek nazw i odnośników do innych stron internetowych bez zgody Administratora Serwisu. Zakazane jest wykorzystywanie Ogłoszeń lub Komentarzy do promocji lub reklamy innych stron internetowych.
6.Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Serwisu w całości lub części dla Użytkowników Serwisu  lub innych osób z niego korzystających, których działania są sprzeczne z niniejszym Regulaminem lub gdy wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
7.W przypadku naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa Administrator Serwisu ma prawo usunąć odpowiednio wszystkie Ogłoszenia lub Komentarze Użytkownika Serwisu, ale także konto użytkownika serwisu, który dopuścił się naruszenia i odmówić emisji kolejnych Ogłoszeń lub Komentarzy tego Użytkownika Serwisu.
§3. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW I REJESTRACJI UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
1.Zawarcie umowy jako Ogłoszeniodawca, umożliwiającej emisję Ogłoszenia, następuje po uprzednim zarejestrowaniu się oraz zaakceptowaniu warunków niniejszego regulaminu. Formularz niezbędny do rejestracji dostępny jest pod adresem: http://www.pati.pl/funcs.php?name=konto&op=new_user.  Rejestracja wymaga w szczególności podania: loginu, hasła oraz adresu e-mail (na który zostanie przesłany kod aktywacyjny). Ukończenie procesu Rejestracji wymaga zapoznania się z Regulaminem.
2.Zabrania się wykorzystywania Konta Użytkownika do celów innych niż wskazane niniejszym Regulaminie.
3.Za skutki wynikające z udostępnienia swojego Konta Użytkownika osobie trzeciej, w tym danych umożliwiających korzystanie z Serwisu w zastępstwie tego Użytkownika Serwisu, odpowiedzialność ponosi posiadacz konta – Użytkownik Serwisu, który dokonał Rejestracji.
4.Zabronione jest zakładanie wielu Kont Użytkownika przez jednego Użytkownika Serwisu . Niedozwolone jest również dodawanie przez Użytkownika Serwisu Komentarzy do Ogłoszeń zamieszczonych przez tego Użytkownika Serwisu .
5.Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji lub usunięcia Komentarza, w tym na wniosek Ogłoszeniodawcy, pod którego Ogłoszeniem zamieszczono dany Komentarz.
6.W przypadku naruszenia powyższych zasad Rejestracji lub zamieszczania Komentarzy w Serwisie Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika oraz usunięcia z Serwisu wszystkich danych z nim powiązanych.
7.Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do całkowitego usunięcia Konta Użytkownika wraz z wszystkimi powiązanymi danymi.
8.Administrator Serwisu wykonuje uprawnienia, o których mowa w ust.  powyżej, według własnego uznania, tzn. Administrator Serwisu nie ma konieczności wezwania Użytkownika Serwisu do określonych działań uprzednio wobec  sytuacji, w której jest zmuszony do zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i zamieszczonych w Serwisie Komentarzy lub Ogłoszeń albo usunięcia Konta Użytkownika i Komentarzy lub Ogłoszeń z Serwisu.
§4.  WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ W SERWISIE
1.Zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie  wymaga dokonania Rejestracji Ogłoszeniodawcy. Poprzez dodanie Ogłoszenia Ogłoszeniodawca oświadcza, że wszelkie treści, w szczególności zdjęcia i dane osobowe, które są elementem Ogłoszenia zamieszczanego przez Ogłoszeniodawcę, są prawdziwe, zgodne z aktualnym stanem faktycznym oraz że przedstawiają one osobę, której dane kontaktowe, w tym numer telefonu został podany w Ogłoszeniu.
2.Poprzez dodanie Ogłoszenia Ogłoszeniodawca oświadcza, że zamieszczane w Ogłoszeniu treści nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich majątkowych lub osobistych, praw własności przemysłowej, praw do baz danych.
3.Treść i charakter zamieszczanego Ogłoszenia muszą być zgodne z kategorią lub działem, w którym zostaje ono zamieszczone. W szczególności zabronione jest zamieszczanie treści o charakterze reklamowym
4.Ogłoszenie musi spełniać następujące wymogi techniczne aby mogło zostać zamieszczone w Serwisie:
§wszelkie treści, w szczególności fotografie i dane osobowe, które są elementem Ogłoszenia są prawdziwe, zgodne z aktualnym stanem faktycznym oraz przedstawiają one osobę której numer telefonu został podany w Ogłoszeniu;
§w pojedynczym Ogłoszeniu mogą znajdować się dane i fotografie tylko jednej osoby (wyjątek stanowią anonse duetów i klubów).
§co najmniej jeden z wymiarów fotografii stanowiącej element Ogłoszenia jest nie mniejszy niż 350px,
§fotografie stanowiące element Ogłoszenia muszą być aktualne.
§fotografie stanowiących element Ogłoszenia przestawia sylwetkę osoby, której dotyczy Ogłoszenie.
§fotografie stanowiące element Ogłoszenia nie mogą stanowić kopii fotografii ze strony internetowej lub kopii z innego nośnika.
§fotografie stanowiące element Ogłoszenia nie mogą zawierać widocznych danych kontaktowych oraz adresów stron internetowych.
§fotografie stanowiące element Ogłoszenia nie mogą znajdować się w innych, obecnie aktywnych ogłoszeniach.
§fotografie stanowiące element Ogłoszenia muszą posiadać odpowiednią jakość.
5.Administrator Serwisu ma prawo weryfikacji zgodności Ogłoszenia z warunkami wskazanymi w niniejszym Regulaminie.
6.W przypadku gdy Ogłoszenie nie spełnia wymogów wskazanych w niniejszym Regulaminie, Administrator Serwisu może odmówić zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie, zablokować dostęp do Ogłoszenia już zamieszczonego lub usunąć Ogłoszenie z Serwisu.
7.W przypadku otrzymania przez Administratora Serwisu urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych zawartych w Ogłoszeniu lub związanej z nimi działalności, oraz w przypadku powzięcia przez Administratora wątpliwości, co do zgodności Ogłoszenia z wymogami niniejszego Regulaminu, w szczególności co do prawdziwości lub aktualności treści podanych przez Użytkownika w Ogłoszeniu, w tym danych osobowych lub fotografii, oraz co do posiadania przez Użytkownika praw do treści zamieszczonych w Ogłoszeniu, Administrator Serwisu ma prawo do podjęcia następujących czynności:
§wezwania Użytkownika Serwisu do niezwłocznego usunięcia z Ogłoszenia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych, pod rygorem odmowy zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie, zablokowania dostępu do zamieszczonego w Serwisie Ogłoszenia lub usunięcia Ogłoszenia z Serwisu.
§wezwania Użytkownika Serwisu do niezwłocznego przesłania Administratorowi Serwisu innych, niezmodyfikowanych fotografii osoby, która została przedstawiona na zamieszczonych w Ogłoszeniu zdjęciach w celu weryfikacji ich zgodności z wymogami wskazanymi w Regulaminie, pod rygorem odmowy zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie, zablokowania dostępu do zamieszczonego w Serwisie Ogłoszenia lub usunięcia Ogłoszenia z Serwisu.
§odmowy zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie, natychmiastowego zablokowania dostępu do zamieszczonego w Serwisie Ogłoszenia lub usunięcia Ogłoszenia z Serwisu.
8.Administrator Serwisu wykonuje uprawnienia, o których mowa w ust. 7, według własnego uznania, tzn. Administrator Serwisu nie ma konieczności wezwania Użytkownika Serwisu do określonych działań uprzednio wobec odmowy zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie, zablokowania dostępu do Ogłoszenia lub usunięcia Ogłoszenia z Serwisu.
9.Administrator Serwisu zawiadomi Użytkownika Serwisu drogą e-mailową (w przypadku gdy Użytkownik Serwisu podał adres e-mail Administratorowi Serwisu) lub smsem o zamiarze zablokowania dostępu do Ogłoszenia lub usunięcia Ogłoszenia z Serwisu, w sytuacjach, o których mowa w ust. powyżej.
10.Ogłoszeniodawca zobowiązany jest do niezwłocznego aktualizowania Ogłoszenia za każdym razem gdy zmienią się dane zamieszczone w Ogłoszeniu.
11.Ogłoszeniodawca ma możliwość wykonywania zmian w swoim Ogłoszeniu poprzez swoje konto na portalu lub drogą e-mailową poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie http://www.pati.pl/kontakt.html.
12.Zarejestrowany Ogłoszeniodawca ma możliwość wykonywania zmian w Ogłoszeniach, które zostały powiązane z jego Kontem Użytkownika poprzez narzędzia udostępnione w dziale „Moje Ogłoszenia”, po poprawnym zalogowaniu za pośrednictwem interfejsu dostępnego dla Użytkownika Serwisu, powiązanego z Kontem Użytkownika.
13.Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo odmowy wykonania zmiany zdjęć w Ogłoszeniu jeżeli od ostatniej zmiany fotografii w danym Ogłoszeniu upłynął okres krótszy niż 30 dni lub jeżeli przesłane zdjęcia przedstawiają inną osobę niż ta, której fotografie dotychczas znajdowały się w edytowanym Ogłoszeniu.
14.Ogłoszeniodawca, umieszczając w Ogłoszeniu dane, wizerunek lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez wszystkich Użytkowników Serwisu i Odwiedzających oraz ma świadomość, że treści te będą dla nich ogólnodostępne.
15.Za emisję Ogłoszenia w Serwisie pobierana jest („Opłata”). Stanowi ona łączne wynagrodzenie za możliwość emisji Ogłoszenia przez 1 miesiąc.
16.Za wyświetlenie Ogłoszenia na pasku oznaczonym jako " Anonse VIP", pobierana jest opłata za wyróżnieni („Ogłoszenie VIP”). Stanowi ona łączne wynagrodzenie za możliwość wyróżnienia Ogłoszenia w danej miejscowości przez 1 miesiąc.
17.Zamieszczenie Ogłoszenia przez Administratora Serwisu w Serwisie następuje niezwłocznie po uiszczeniu Opłaty, nie później jednak niż w ciągu 2 dni roboczych. Zapłaty dokonuje się na rachunek bankowy Administratora Serwisu .Za datę płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego Administratora Serwisu należną kwotą. W przypadku Zarejestrowanych Ogłoszeniodawców Administrator Serwisu w ramach dostępnych funkcjonalności udostępnia dodatkowe narzędzia/opcje w zakresie płatności, obsługiwaną za pośrednictwem systemu DotPay.
18.Zawarcie umowy, zgodnie z niniejszym Regulaminem, nie powoduje po stronie Użytkownika Serwisu obowiązku uiszczenia Opłaty, jednak jej uiszczenie jest warunkiem zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie. Każde ponowne uiszczenie Opłaty powoduje aktywację ogłoszenia i przedłuża okres ważności ogłoszenia o 1 miesiąc.
19.W terminie na co najmniej 5 dni przed upływem ważności Ogłoszenia Administrator Serwisu przypomina Ogłoszeniodawcy o możliwości uiszczenia Opłaty za kolejny miesiąc zanim nastąpi usunięcie Ogłoszenia z Serwisu. Przypomnienie następuje drogą e-mailową na adres, który został podany podczas rejestracji.
20.Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do automatycznego usunięcia Ogłoszenia z Serwisu w przypadku nieotrzymania Opłaty za kolejny miesiąc po upływie terminu ważności Ogłoszenia, o którym mowa w ust. powyżej .
21.Administrator Serwisu zobowiązuje się, na co Ogłoszeniodawca wyraża zgodę, do przechowywania przez okres 3 miesięcy, danych informatycznych, odnoszących się do zawartości Ogłoszenia oraz stanowiących jego treść informacji, pozwalających na ponowną aktywację Ogłoszenia, chyba że Ogłoszeniodawca złoży Administratorowi Serwisu wyraźne oświadczenie, iż rezygnuje z możliwości ponownej aktywacji Ogłoszenia.
22.W razie odmowy zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie przez Administratora Serwisu lub rezygnacji przez Ogłoszeniodawcę z zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie, przekazanej Administratorowi Serwisu zanim doszło do zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie, uiszczona Opłata podlega zwrotowi.
23.Opłata nie podlega zwrotowi w pozostałych sytuacjach, gdy Administrator Serwisu gotów był świadczyć Usługi ale było to niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Użytkownika Serwisu, w tym:
§gdy Administrator Serwisu dokonuje zablokowania dostępu do zamieszczonego w Serwisie Ogłoszenia lub usunięcia Ogłoszenia z Serwisu z powodu naruszenia Regulaminu lub niezastosowaniem się Użytkownika Serwisu do wezwania o dostarczenie niezmodyfikowanych zdjęć.
§gdy Administrator Serwisu dokonuje zablokowania dostępu do zamieszczonego w Serwisie Ogłoszenia lub usunięcia Ogłoszenia z Serwisu w związku z otrzymaniem urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych zawartych w Ogłoszeniu.
§gdy Administrator Serwisu dokonuje zablokowania dostępu do zamieszczonego w Serwisie Ogłoszenia lub usunięcia Ogłoszenia z Serwisu w okresie ważności Ogłoszenia na wniosek samego Ogłoszeniodawcy.
§5. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I LICENCJA
1.Wszelkie prawa zastrzeżone. W szczególności wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne, tekst, oprogramowanie, bazy danych i inne elementy Serwisu w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty czy linki multimedialne, podlegają ochronie prawnej w zakresie praw autorskich i pokrewnych przysługujących Administratorowi Serwisu lub innym uprawnionym podmiotom. Zawartość Serwisu nie może być kopiowana, przetwarzana i modyfikowana w celach innych niż użytek osobisty, ani też udostępniana osobom trzecim. Serwis może zawierać fotografie lub elementy graficzne, do których prawa autorskie posiadają Użytkownicy Serwisu lub osoby trzecie.
2.Administrator Serwisu posiada wyłączne prawo ochronne do znaku towarowego „Pati.pl”. Jakiekolwiek wykorzystanie znaku towarowego „Pati.pl” bez uprzedniej zgody Administratora Serwisu jest zabronione pod rygorem odpowiedzialności prawnej. Administrator Serwisu nie udziela Użytkownikom Serwisu, ani jakimkolwiek osobom korzystającym z Serwisu, żadnego upoważnienia do korzystania z przedmiotowego znaku towarowego.
3.Zamieszczający Ogłoszenie Ogłoszeniodawca upoważnia Administratora Serwisu do dokonania następujących modyfikacji fotografii mających stanowić element Ogłoszenia:
§dodanie na każdej fotografii napisów zwierających nazwę Serwisu.
§modyfikację graficzną fotografii (zmianę jasności, kontrastu, nasycenia oraz balansu kolorów, oraz innych modyfikacji mających na celu dostosowanie fotografii do wymogów Serwisu), kadrowanie, zmniejszenie rozdzielczości i wielkości fotografii.
§zasłonięcie twarzy osoby widocznej na fotografii na wniosek Użytkownika Serwisu zamieszczającego Ogłoszenie (poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu ogłoszeniowym w procedurze Rejestracji).
§wykonanie innych modyfikacji fotografii, tylko na wyłączne życzenie Użytkownika Serwisu zamieszczającego Ogłoszenie.
 
4.Zarejestrowany Użytkownik Serwisu ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Administratora Serwisu za wszelkie szkody jakie Administrator Serwisu poniósł w związku z zamieszczeniem w Serwisie Ogłoszenia lub Komentarza tego Użytkownika.
§6.  DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI
Z chwilą Rejestracji Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w procesie Rejestracji i dobrowolnie później, w przypadku modyfikacji lub zmiany tych danych, przez Administratora Serwisu, jako administratora danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.).
1.Użytkownik Serwisu zapewnia, że osoba trzecia, której dane osobowe zostały przez tego Użytkownika zamieszczone w wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora Serwisu na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
2.Administrator Serwisu szanuje prywatność Użytkowników Serwisu i osób trzecich których dane osobowe zostały zamieszczone w Ogłoszeniu lub Komentarzu oraz dokłada szczególnej staranności, uwzględniającej w rozsądnym stopniu aktualne możliwości techniczne oraz standardy powszechnie przyjęte przy tego typu działalności, w celu ochrony interesów osób, których dane osobowe przetwarza, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
§przetwarzane zgodnie z prawem.
§zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami.
§merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.
§przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
3.Administrator Serwisu stosuje rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
4.Podanie przez Użytkowników Serwisu danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Usług świadczonych przez Administratora Serwisu na warunkach wskazanych w Regulaminie.
5.Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem Serwisu.
6.Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika Serwisu nieprawdziwych danych w procesie Rejestracji lub później.
7.Na stronie Serwisu mogą znajdować się linki do stron zewnętrznych. Administrator Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość takich stron internetowych ani za zasady przetwarzania danych osobowych przez firmy zewnętrzne. Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na otrzymywanie od Administratora Serwisu, drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Użytkownika Serwisu w procedurze Rejestracji, wiadomości zawierających informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania Serwisu (np. zmiany w funkcjonowaniu).
§7.ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA SERWISU
1.Wszelkie informacje zamieszczone w Serwisie mają wyłącznie niewiążący charakter informacyjny, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń względem Administratora Serwisu.
2.Administrator Serwisu nie odpowiada za treści i charakter prezentowanych w Serwisie Ogłoszeń lub Komentarzy. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Użytkownik Serwisu, który zamieścił dane Ogłoszenie lub Komentarz.
3.Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których prawa (w szczególności dobra osobiste, prawa autorskie i majątkowe) zostały zagrożone lub naruszone poprzez zamieszczenie w Serwisie Ogłoszenia lub Komentarza. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Użytkownik Serwisu, który zamieścił dane Ogłoszenie lub Komentarz.
4.Administrator Serwisu w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych zawartych w Ogłoszeniu lub Komentarzu lub związanej z nimi działalności niezwłocznie zablokuje dostęp do Ogłoszenia lub Komentarza w Serwisie.
5.Administrator Serwisu nie świadczy usług pośrednictwa w nawiązywaniu znajomości i nie odpowiada za sprawy sporne jakie mogą wyniknąć z faktu nawiązania znajomości pomiędzy Użytkownikami Serwisu, jak też pomiędzy Użytkownikami Serwisu, a innymi osobami, w tym Odwiedzającymi.
6.Administrator Serwisu podejmuje starania w celu zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych Usług. Administrator Serwisu nie ponosi natomiast żadnej odpowiedzialności za szkodę wynikającą z zakłóceń w funkcjonowaniu Serwisu wywołanych siłą wyższą, nieprzewidywalną awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników Serwisu albo osób trzecich, na które Administrator Serwisu nie ma wpływu.
7.Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników Serwisu z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania okresowych zmian i ulepszeń w systemie Serwisu.
8.Treści umieszczane przez Użytkowników Serwisu nie są poglądami i opiniami Administratora Serwisu. Administrator Serwisu zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo lub  w inny sposób naruszających zasady Serwisu wskazane w niniejszym Regulaminie.
§8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1.Wszelkie reklamacje związane z jakością świadczenia Usług przez Administratora Serwisu, jak też w szczególności bezzasadnym, w ocenie Użytkownika Serwisu, zablokowaniem dostępu do Konta Użytkownika, odmową świadczenia Usług, czy usunięciem Ogłoszenia lub Komentarza lub zarzutem osoby trzeciej w zakresie bezprawności wykorzystania jej danych osobowych, w tym wizerunku, w Serwisie, powinny być składane drogą e-mailową na adres info@pati.pl.
2.Składana reklamacja musi zawierać: dane identyfikacyjne, których Użytkownik Serwisu użył przy Rejestracji, z uwzględnieniem późniejszych zmian, a w przypadku osób niebędących Użytkownikami Serwisu imię i nazwisko oraz dane kontaktowe w postaci adresu e-mail zgłaszającego reklamację;  dokładne wskazanie Ogłoszenia lub Komentarza którego dotyczy reklamacja poprzez podanie nr telefonu oraz imienia/nicku zawartego we wskazanym Ogłoszeniu lub Komentarzu; dokładne wskazanie powodu zgłoszenia reklamacji, w tym w szczególności treści Ogłoszenia lub Komentarza które naruszają prawa zgłaszającego reklamację, wraz z wymienieniem sposobu i zakresu tego naruszenia; w razie możliwości wskazanie i przedstawienie posiadanego przez zgłaszającego reklamację dowodu na zasadność reklamacji .
3.Administrator Serwisu zobowiązuje się rozpatrzyć każdą reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź zostanie udzielona na adres e-mail, z którego została wysłana reklamacja.
4.Na Usługi nie jest udzielana gwarancja.
§9. MINIMALNY CZAS TRWANIA ZOBOWIĄZAŃ UŻYTKOWNIKA SERWISU WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY ORAZ WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW
1.Minimalny czas zobowiązań wynikających z zawartej umowy o świadczenie Usług w przypadku Ogłoszeniodawcy wynosi 1 miesiąc (co stanowi okres emisji Ogłoszenia), w przypadku Komentatora natomiast nie istnieje minimalny czas zobowiązań wynikających z zawartej umowy, a Komentator jest uprawniony do wypowiedzenia umowy w każdym momencie, co następuje przez wystąpienie z wnioskiem o usunięcie konta do Administratora Serwisu. Taki sam skutek wywiera usunięcia Konta Użytkownika przez Administratora Serwisu.
2.Zarejestrowany Ogłoszeniodawca jest uprawniony do wypowiedzenia umowy, w zakresie dotyczącym korzystania z Konta Użytkownika Zarejestrowanego Ogłoszeniodawcy, na identycznych zasadach jak Komentator, co nie oznacza wypowiedzenia umów odnoszących się do zamieszczonych Ogłoszeń.
3.W przypadku dodania Ogłoszenia następuje każdorazowo zawarcie umowy na czas oznaczony, na okres emisji Ogłoszenia, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, bez możliwości wypowiedzenia umowy przed upływem tego terminu. Uiszczenie kolejnej Opłaty powoduje przedłużenie zawartej umowy, na wskazanych warunkach, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
§10. PRZEPISY KOŃCOWE
1.Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.
2.W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator Serwisu poinformuje o tym niezwłocznie poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie Serwisu.
3.Regulamin oraz zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu.
4.W razie nieważności lub nieskuteczności, w tym wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.
Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem http://pati.pl/funcs.php?name=tresci&id=1